Czesław Sadkowski

Czesław Sadkowski

Radca prawny, wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe z Prawa Europejskiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i administracji w Warszawie, a w 2014 roku studia podyplomowe LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Więcej informacji

Dzięki znajomości prawa międzynarodowego skutecznie reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach rozstrzyganych przed Sądem I Instancji, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz przed Sądami w Rosji, Ukrainie oraz Mołdawii.”

Adres e-mail: c.sadkowski@bijas.pl

Renata Bijas

Renata Bijas

Wspólnik

Absolwentka Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Część programu studiów odbyła na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Więcej informacji

Od 1990 roku z sukcesem zarządza podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego oraz przedsiębiorstwami jednoosobowymi osób fizycznych w różnych branżach.

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS Jacek Bijas związana od ponad 15 lat. Jest współzałożycielką oraz wspólniczką Kancelarii Adwokackiej BIJAS sp.k., będącej sukcesorem Kancelarii Adwokackiej BIJAS Jacek Bijas. Zajmuje się finansami oraz bieżącymi sprawami organizacyjnymi. Ponadto z uwagi na dobrą znajomość prawniczego języka niemieckiego uczestniczy w pracy prawników Kancelarii, obsługujących sprawy Klientów niemieckojęzycznych.

 

Adres e-mail: r.bijas@bijas.pl

Wojciech Bijas

Wojciech Bijas

Adwokat, wspólnik

Adwokat wpisany na listę w Izbie Adwokatów we Wrocławiu. Doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji

W Kancelarii Adwokackiej BIJAS od 2011 roku.

Wielokrotny stypendysta naukowy i najlepszych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Były wiceprezes SKN Blok Prawa Komputerowego i członek Naukowego Koła Postępowania Karnego. Autor publikacji związanych z prawem nowych technologii oraz kryminalistyką i kryminologią, redaktor publikacji naukowych. Organizator i uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich związanych m.in. z prawem nowych technologii oraz prawem karnym i kryminalistyką. Uczestnik projektów badawczych zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł zawodowy uzyskał broniąc pracy magisterskiej poruszającej tematykę uzyskiwania, wykorzystania i wiarygodności dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym i cywilnym.

Zajmuje się przede wszystkim prawem karnym, cywilnym, prawem nowych technologii i własności intelektualnej.

Publikacje:

 • „Prywatność w miejscu pracy” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, Wrocław 2013 r., s. 17-42.
 • „Motywy i przyczyny przestępstw komputerowych – typowe czy unikatowe?” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 2, Wrocław 2014 r., s. 35-52.
 • „Wiarygodność dowodów cyfrowych” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, Wrocław 2015 r., s. 5-27.
 • Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych – aspekty praktyczne [w] Palestra 13/2017
 • Dowody z Facebooka w procesie cywilnym [w] Prawo Mediów Elektrycznych 2/2017
 • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii”, Wrocław 2013 r.
 • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 2”, Wrocław 2014 r.
 • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 3”, Wrocław 2015 r.

Adres e-mail: w.bijas@bijas.pl

Marcin Zięba

Marcin Zięba

Adwokat, doktor nauk prawnych (specjalność: prawo cywilne)

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbył w latach 2011 – 2013. Po pomyślnie zdanym egzaminie adwokackim w 2014 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W 2015 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Od 2017 r. wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, szkolący aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego oraz wykładowca Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego).

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2009 r.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym zwłaszcza w prawie rzeczowym oraz w procesach odszkodowawczych, jak również w prawie zamówień publicznych oraz w problematyce ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Reprezentuje Beneficjentów umów o dofinansowanie projektów w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych (współfinansowanych ze środków unijnych), zarówno na etapie sporządzania zastrzeżeń do informacji pokontrolnych i kwestionowania nakładanych na Beneficjentów korekt finansowych (w tym zwłaszcza za stwierdzane po ich stronie naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych), jak również na etapach późniejszych, tj. w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

Jest współautorem Porozumienia w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, skupiającego uczelnie wyższe i określającego zasady dokonywanych przez nie grupowych zakupów energii elektrycznej, jak również projektów umów sprzedaży energii elektrycznej zawieranych w ramach tejże Grupy nieprzerwanie od 2013 r.

Publikacje:

 • Ustawowy zarząd nieruchomością wspólną w dużych wspólnotach mieszkaniowych. Ocena istniejących rozwiązań na tle przyjętej przez polskiego ustawodawcę koncepcji ochrony właścicieli mniejszościowych. Sugestie de lege ferenda.”, Rejent 2011 r., nr 4, s. 95-117,
 • Licytacyjna sprzedaż lokalu w trybie art. 16 ustawy o własności lokali – de lege lata i de lege ferenda, Monitor Prawniczy 2011 r., nr 9, s. 461-472,
 • Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawidłowej subsumpcji czynu pod normę prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znaków towarowych(art. 305 p.w.p.), [w:] Acta Erasmiana, Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2011 r., s. 303-321,
 • Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świetle nowelizacji KC oraz KSH – cz. I, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 23, s. 1251-1260 (wraz z: J. Wróbel),
 • Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świetle nowelizacji KC oraz KSH– cz. II, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 24, s. 1299-1310 (wraz z: J. Wróbel),
 • Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych, wyd. C. H. BECK (seria: Monografie Prawnicze), Warszawa 2016 r.
 • Obrona przed zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu w postępowaniu o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego – cz. I, Monitor Prawniczy 2016 r., nr 18, s. 1003-1008.
 •  Obrona przed zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu w postępowaniu o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego – cz. II, Monitor Prawniczy 2016 r., nr 19, s. 1055-1063.

Adres e-mail: m.zieba@bijas.pl

Jakub Bartosik

Jakub Bartosik

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo. Złożył pracę magisterską w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Następnie odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i zdał egzamin radcowski.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2009 roku.

Zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą klientów indywidualnych w zakresie porad prawnych oraz prowadzenia spraw na etapie przedsądowym i sądowym. Specjalizuje się w przekształceniach i zmianach spółek, w prawie budowlanym i gospodarczym.

Adres e-mail: j.bartosik@bijas.pl

Daniel Koziarski

Daniel Koziarski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego i Materialnego. Po pomyślnie zdanym egzaminie adwokackim w 2016 roku, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2012 roku.

Zajmuje się prowadzeniem bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych oraz korporacyjnych postępowaniach dyscyplinarnych. Prowadzi mediacje rodzinne i karne.

 

Adres e-mail: dzialkarny@bijas.pl

Marcin Błotny

Marcin Błotny

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Instytucie Prawa Cywilnego.  Po pomyślnie zdanym egzaminie adwokackim w 2018 roku, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2013 roku.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, jak również udzielaniem pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie porad prawnych oraz prowadzenia spraw sądowych.

Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem sporów odszkodowawczych z ubezpieczycielami.

Jest autorem procedur w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Zajmuje się także problematyką bezpieczeństwa towaru i odpowiedzialnością za produkt, prowadząc szkolenia i wykłady tematyczne. Opracowuje regulaminy wewnętrzne przedsiębiorstw, zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy i prowadzi ich wdrożenie.

Adres e-mail: dzialsadowy@bijas.pl

Maciej Wiktor

Maciej Wiktor

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Zakładzie Prawa Karnego. Aplikant radcowski w Izbie Radcowskiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2015 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych oraz biurach prawnych. Zajmuje się bieżącą obsługą spraw związanych z działalnością miejskich zakładów komunalnych oraz gmin, a także windykacją.

Adres e-mail: dzialumow@bijas.pl

Julita Zając

Julita Zając

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Prawo. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Aplikantka Wrocławskiej Izby Adwokackiej.

Więcej informacji

Do zespołu Kancelarii dołączyła w kwietniu 2018 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej. Aktywnie uczestniczyła w organizacjach studenckich, m.in. w  Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Wrocław.

Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz windykacji należności.

Publikacje:

 • Instytucja umów dowodowych w polskim postępowaniu cywilnym – zagadnienia wybrane [w:] Postępowanie cywilne jako procesowa gwarancja praw chronionych konstytucyjnie, Wrocław, 2018 s. 149-169

Adres e-mail: dzialcywilny@bijas.pl

Katarzyna Stręk

Katarzyna Stręk

Biegły rewident

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokacką BIJAS współpracuje od 2012 roku jako specjalista z zakresu podatków i rachunkowości.

Więcej informacji

Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w księgowości mikro i małych przedsiębiorców.

Od 2011 roku współpracuje z firmą audytorską w zakresie badań sprawozdań finansowych, audytów unijnych i przeglądów podatkowych. Wykłada na kursach i szkoleniach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie podatkowym ze szczególnym nastawieniem na podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych.

Laureatka wielu konkursów i rankingów w dziedzinie prawa podatkowego.

Adres e-mail: k.strek@bijas.pl

Jacek Rajewicz

Jacek Rajewicz

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył aplikację sądową i radcowską.

Z  Kancelarią Adwokacką BIJAS współpracuje od 2005 roku.

Więcej informacji

Posiada długoletnie doświadczenie jako państwowy inspektor pracy,  główny specjalista ds. bhp.  Radca prawny,  wykładowca prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na wrocławskich uczelniach  (studia podyplomowe).

Jolanta Rosiak

Jolanta Rosiak

Kierownik sekretariatu kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związana od 2017 roku.

Kierownik sekretariatu kancelarii. Odpowiada za właściwe funkcjonowanie oraz sprawną obsługę sekretariatu kancelarii. Zajmuje się między innymi współpracą z klientami, koordynowaniem obiegu i archiwizacji dokumentów oraz prowadzeniem spraw administracyjno – organizacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach wymiaru sprawiedliwości (m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny) oraz kancelariach prawnych.

Stypendystka naukowa dla najlepszych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wieloletnia prezes SKN Prawa Latynoamerykańskiego i członek Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego.

Autorka licznych wystąpień i publikacji związanych z prawem konstytucyjnym i latynoamerykańskim, prawami człowieka oraz procedurą administracyjną. Współredaktor publikacji naukowej „Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej”.

Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji i seminariów naukowych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim związanych m.in. z prawem latynoamerykańskim, prawem konstytucyjnym, ochroną praw człowieka.

Koordynator projektów związanych ze współpracą z Ambasadami Republiki Kuby, Kolumbii, Wenezueli oraz Meksyku.

Adres e-mail: kancelaria@bijas.pl

Marlena Wachnik

Marlena Wachnik

Project Manager

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokacką Bijas związana od 2014 roku.

Więcej informacji

W poprzednich latach pracowała w branży hotelarskiej, w której zarządzała kilkunastoosobowym zespołem, zdobywając wiedzę i poszerzając swoje umiejętności.

Wspiera działania pracowników, zajmuje się projektami poszerzającymi zakres usług świadczonych przez kancelarię, a także marketingiem i stroną informacyjną kancelarii, m.in. administrowaniem strony www, redagowaniem biuletynu informacyjnego kancelarii. Pomaga przy organizacji szkoleń prowadzonych przez Kancelarię.

Adres e-mail: administracja@bijas.pl

Milena Wrzesińska

Milena Wrzesińska

Księgowa

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalność rachunkowość.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką Bijas związana od 2015 roku.

Zajmuje się bieżącą obsługą klientów oraz prowadzeniem spraw z zakresu księgowości i kadr.

Adres e-mail: ksiegowosc@bijas.pl

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody