Wojciech Bijas

Wojciech Bijas

Adwokat zarządzający, wspólnik

Adwokat wpisany na listę w Izbie Adwokatów we Wrocławiu. Doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (a uprzednio – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej) Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji

W Kancelarii Adwokackiej BIJAS od 2011 roku.

Wielokrotny stypendysta naukowy i najlepszych studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.  Były wiceprezes SKN Blok Prawa Komputerowego i członek Naukowego Koła Postępowania Karnego. Autor publikacji związanych z prawem nowych technologii oraz kryminalistyką i kryminologią, redaktor publikacji naukowych. Organizator i uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich związanych m.in. z prawem nowych technologii oraz prawem karnym i kryminalistyką. Uczestnik projektów badawczych zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tytuł magistra uzyskał broniąc pracy poruszającej tematykę uzyskiwania, wykorzystania i wiarygodności dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym i cywilnym. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się tematyką posiadania i rozpowszechniania w przestępstwach komputerowych.

Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, karnym, prawem nowych technologii, prawem własności intelektualnej, prawem transportowym i ochroną danych osobowych.

Przeprowadził kilkadziesiąt komercyjnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) i uczestniczył we wdrażaniu przepisów RODO w wielu przedsiębiorstwach.

Publikacje:

 • „Prywatność w miejscu pracy” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, Wrocław 2013 r., s. 17-42.
 • „Motywy i przyczyny przestępstw komputerowych – typowe czy unikatowe?” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 2, Wrocław 2014 r., s. 35-52.
 • „Wiarygodność dowodów cyfrowych” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, Wrocław 2015 r., s. 5-27.
 • Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych – aspekty praktyczne [w] Palestra 13/2017
 • Dowody z Facebooka w procesie cywilnym [w] Prawo Mediów Elektrycznych 2/2017
 • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii”, Wrocław 2013 r.
 • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 2”, Wrocław 2014 r.
 • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 3”, Wrocław 2015 r.

Adres e-mail: w.bijas@bijas.pl

Renata Bijas

Renata Bijas

Wspólnik

Absolwentka Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Część programu studiów odbyła na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Więcej informacji

Od 1990 roku z sukcesem zarządza podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego oraz przedsiębiorstwami jednoosobowymi osób fizycznych w różnych branżach.

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS Jacek Bijas związana od ponad 15 lat. Jest współzałożycielką oraz wspólniczką Kancelarii Adwokackiej BIJAS sp.k., będącej sukcesorem Kancelarii Adwokackiej BIJAS Jacek Bijas. Zajmuje się kwestiami związanymi z finansami i organizacją Kancelarii. Ponadto z uwagi na dobrą znajomość prawniczego języka niemieckiego uczestniczy w pracy prawników Kancelarii, obsługujących sprawy Klientów niemieckojęzycznych.

Adres e-mail: r.bijas@bijas.pl

Marcin Zięba

Marcin Zięba

Adwokat, doktor nauk prawnych (specjalność: prawo cywilne)

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.  W 2015 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, szkolący aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego oraz (w latach 2010 – 2018) wykładowca Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego).

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2009 r.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym zwłaszcza w prawie rzeczowym oraz w procesach odszkodowawczych i gospodarczych, jak również w prawie zamówień publicznych oraz w problematyce ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Reprezentuje Beneficjentów umów o dofinansowanie projektów w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych (współfinansowanych ze środków unijnych) – zarówno przed instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi, jak i w postępowaniach sądowych.

Jest współautorem Porozumienia w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, skupiającego uczelnie wyższe i określającego zasady dokonywanych przez nie grupowych zakupów energii elektrycznej.

Przeprowadził kilkadziesiąt komercyjnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) i uczestniczył we wdrażaniu przepisów RODO w wielu przedsiębiorstwach.

Publikacje:

 • Ustawowy zarząd nieruchomością wspólną w dużych wspólnotach mieszkaniowych. Ocena istniejących rozwiązań na tle przyjętej przez polskiego ustawodawcę koncepcji ochrony właścicieli mniejszościowych. Sugestie de lege ferenda.”, Rejent 2011 r., nr 4, s. 95-117,
 • Licytacyjna sprzedaż lokalu w trybie art. 16 ustawy o własności lokali – de lege lata i de lege ferenda, Monitor Prawniczy 2011 r., nr 9, s. 461-472,
 • Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w prawidłowej subsumpcji czynu pod normę prawa karnego materialnego na tle prawnokarnej ochrony znaków towarowych(art. 305 p.w.p.), [w:] Acta Erasmiana, Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2011 r., s. 303-321,
 • Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świetle nowelizacji KC oraz KSH – cz. I, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 23, s. 1251-1260 (wraz z: J. Wróbel),
 • Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców, w świetle nowelizacji KC oraz KSH– cz. II, Monitor Prawniczy 2012 r., nr 24, s. 1299-1310 (wraz z: J. Wróbel),
 • Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych, wyd. C. H. BECK (seria: Monografie Prawnicze), Warszawa 2016 r.
 • Obrona przed zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu w postępowaniu o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego – cz. I, Monitor Prawniczy 2016 r., nr 18, s. 1003-1008.
 •  Obrona przed zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu w postępowaniu o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego – cz. II, Monitor Prawniczy 2016 r., nr 19, s. 1055-1063.

Adres e-mail: m.zieba@bijas.pl

Tel. komórkowy: 881 934 548

Daniel Koziarski

Daniel Koziarski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2012 roku.

Zajmuje się prowadzeniem bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się także w sprawach karnych i rodzinnych oraz korporacyjnych postępowaniach dyscyplinarnych. Prowadzi mediacje rodzinne i karne.

Adres e-mail: dzialkarny@bijas.pl

Tel. komórkowy: 881 934 595

Marcin Błotny

Marcin Błotny

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Instytucie Prawa Cywilnego. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2013 roku.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, jak również udzielaniem pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie porad prawnych oraz prowadzenia spraw sądowych.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym i oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem sporów odszkodowawczych z ubezpieczycielami.

Jest autorem procedur w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Zajmuje się także problematyką bezpieczeństwa towaru i odpowiedzialnością za produkt nielegalny. Prowadzi szkolenia i wykłady tematyczne z zakresu prawa pracy. Opracowuje regulaminy wewnętrzne przedsiębiorstw, zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy i prowadzi ich wdrożenie.

Adres e-mail: dzialsadowy@bijas.pl

Tel. komórkowy: 881 934 558

Karolina Kimla

Karolina Kimla

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożyła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła w kancelariach adwokackich uznanych wrocławskich adwokatów.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, jak również udzielaniem pomocy prawnej klientom indywidualnym, w szczególności w sporach sądowych. Specjalizuje się w prawie karnym  (w tym karnoskarbowym), prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie rodzinnym.

Adres e-mail: k.kimla@bijas.pl

Julita Zając

Julita Zając

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Prawo. Pracę magisterską złożyła w Zakładzie Postępowania Cywilnego . W 2019 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Doświadczenie zdobywała pracując w organach sądowych i kancelariach prawnych.

Aktywnie działała w organizacjach studenckich, m.in. w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Wrocław.

Zajmuje się głównie bieżącą windykacją należności Klientów Kancelarii oraz prawem cywilnym i handlowym.

Adres e-mail: dzialcywilny@bijas.pl

Brygida Borysewicz

Brygida Borysewicz

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Prawo. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę w Katedrze Postępowania Karnego. W 2017 roku ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki. Aplikantka adwokacka Wrocławskiej Izby Adwokackiej.

Więcej informacji

Pełniła funkcję prezesa Naukowego Koła Postępowania Karnego oraz była członkiem Koła Naukowego Doktryn Politycznych i Prawnych. Organizatorka i uczestniczka konferencji ogólnopolskich o tematyce prawa karnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz sądach, pracując na stanowisku asystenta sędziego. 

Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, spory odszkodowawcze z ubezpieczycielami, oraz zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego i karnego.

Adres e-mail: dzialspolek@bijas.pl

Maciej Wiktor

Maciej Wiktor

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Zakładzie Prawa Karnego. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Więcej informacji

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych oraz biurach prawnych. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką BIJAS sp. k. w zakresie obsługi spraw związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym miejskich zakładów komunalnych oraz gmin. 

Adres e-mail: dzialumow@bijas.pl

Katarzyna Stręk

Katarzyna Stręk

Biegły rewident

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokacką BIJAS współpracuje od 2012 roku jako specjalista z zakresu podatków i rachunkowości.

Więcej informacji

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w księgowości mikro i małych przedsiębiorców oraz w doradztwie podatkowym dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. 

Od 2011 roku współpracuje z firmą audytorską w zakresie badań sprawozdań finansowych, audytów unijnych i przeglądów podatkowych. Wykłada na kursach i szkoleniach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie podatkowym ze szczególnym nastawieniem na podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych.

Laureatka wielu konkursów i rankingów w dziedzinie prawa podatkowego.

Zajmuje się doradztwem prawno-podatkowym dla Klientów Kancelarii. Współpracuje z prawnikami Kancelarii przy realizacji zadań interdyscyplinarnych – wymagających wiedzy prawnej oraz podatkowej. W szczególności wchodzi w skład zespołów tworzonych na potrzeby przekształceń spółek, zakładania nowych podmiotów gospodarczych oraz przy realizacjach transakcji o znacznym znaczeniu finansowo-gospodarczym. Tworzy również symulacje podatkowe i składkowe w celu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres e-mail: k.strek@bijas.pl

Jacek Rajewicz

Jacek Rajewicz

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył aplikację sądową i radcowską. 

Z  Kancelarią Adwokacką BIJAS współpracuje od 2005 roku.

Więcej informacji

Posiada długoletnie doświadczenie jako państwowy inspektor pracy,  główny specjalista ds. BHP.  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.  Wykłada na wrocławskich uczelniach wyższych (w ramach studiów podyplomowych) przedmioty związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zajmuje się obsługą Klientów Kancelarii pod kątem praktycznych zagadnień związanych z BHP i prawem pracy. Przeprowadza również z tego zakresu audyty oraz szkolenia.

Jolanta Rosiak

Jolanta Rosiak

Kierownik sekretariatu kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związana od 2017 roku.

Kierownik sekretariatu Kancelarii. Odpowiada za właściwe funkcjonowanie oraz sprawną obsługę sekretariatu Kancelarii. Zajmuje się między innymi współpracą z Klientami, koordynowaniem obiegu i archiwizacji dokumentów, prowadzeniem spraw administracyjno – organizacyjnych oraz rozliczeniami. Wspiera działania prawników, zajmuje się organizacją projektów prawnych oferowanych przez Kancelarię i poszerzaniem zakresu świadczonych usług, a także public relations Kancelarii, m.in. administrowaniem strony www, redagowaniem biuletynu informacyjnego Kancelarii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach wymiaru sprawiedliwości (m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny) oraz kancelariach prawnych.

Stypendystka naukowa dla najlepszych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wieloletnia prezes SKN Prawa Latynoamerykańskiego i członek Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego.

Autorka licznych wystąpień i publikacji związanych z prawem konstytucyjnym i latynoamerykańskim, prawami człowieka oraz procedurą administracyjną. Współredaktor publikacji naukowej „Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej”.

Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji i seminariów naukowych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim związanych m.in. z prawem latynoamerykańskim, prawem konstytucyjnym, ochroną praw człowieka.

Koordynator projektów związanych ze współpracą z Ambasadami Republiki Kuby, Kolumbii, Wenezueli oraz Meksyku.

Adres e-mail: kancelaria@bijas.pl

Marlena Wachnik

Marlena Wachnik

Project Manager

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokacką Bijas związana od 2014 roku.

Więcej informacji

W poprzednich latach pracowała w branży hotelarskiej, w której zarządzała kilkunastoosobowym zespołem, zdobywając wiedzę i poszerzając swoje umiejętności.

Wspiera działania pracowników, zajmuje się organizacją projektów prawnych oferowanych przez Kancelarię i poszerzaniem zakresu świadczonych usług, a także public relations Kancelarii, m.in. administrowaniem strony www, redagowaniem biuletynu informacyjnego Kancelarii. Pomaga przy organizacji szkoleń prowadzonych przez Kancelarię.

Adres e-mail: administracja@bijas.pl

Beata Powietrzyńska

Beata Powietrzyńska

Księgowa

Księgowa, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Zarządzania i Informatyki na kierunku Zarządzenie Strategiczne w Biznesie.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką Bijas związana od 2015 roku.

Od 1997 r. wykonuje zawód księgowej, a począwszy od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą z zakresu rachunkowości i księgowości. Zajmuje się bieżącą, księgową obsługą Klientów oraz sprawami kadrowymi. Wspomaga Kancelarię w sprawach zawierających wątki księgowe i podatkowe.

Adres e-mail: ksiegowosc@bijas.pl

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody