Kancelaria Adwokacja BIJAS spółka komandytowa od wielu lat doradza w różnych gałęziach prawa. Szeroki zakres obsługi wynika z doboru wielu specjalistów z różnych dziedzin prawa. Taki wachlarz usług zapewnia naszym Klientom kompleksową obsługę niezależnie od różnorodności przekazywanych spraw. Oferujemy pełen zakres czynności poczynając od udzielenia porady prawnej, poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzenie pism procesowych, reprezentację przed organami sądowymi i administracyjnymi, aż po windykację należności i inne działania na etapie wykonawczym.

Naszymi klientami są zarówno klienci indywidualni i podmioty gospodarcze, jak i jednostki samorządowe, uczelnie publiczne, stowarzyszenia, fundacje czy organizacje społeczne.

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się przede wszystkim na następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilnego
 • prawo handlowe (w tym prawo spółek)
 • prawo karne, w tym także prawo karne gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne
 • prawo budowlane
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo własności intelektualnej, znaków towarowych
 • prawo nowych technologii, w tym prawo komputerowe
 • prawo podatkowe.

Naszych klientów reprezentujemy w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych przed sądami i organami administracji publicznej, w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kompleksowość naszych usług, począwszy od doradztwa, pomocy w tworzeniu pism, projektów, regulaminów, prowadzenia negocjacji sprowadza się również do prowadzenia szkoleń.

Rozwijając się i poszerzając naszą obsługę, świadczymy pomoc prawną przedsiębiorstwom z Niemiec, Szwajcarii i Holandii.

Oprócz standardowych usług prawniczych, działamy w zakresie:

 • Opracowywania systemów, procedur prawnych i organizacyjnych dla przedsiębiorstw w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i efektywności działania (np. systemy windykacji, procedury obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej), procedury przygotowywania zamówień i ich realizacji;
 • Sporządzania opinii prawnych;
 • Realizacji audytów prawnych (RODO, prawa pracy, prawa karnego, prawa gospodarczego).

Oferujemy Państwu również szeroki zakres szkoleń tematycznych, organizowanych zarówno w Państwa siedzibie, jak i w innym wybranym przez Państwa miejscu. Dokładny zakres każdego szkolenia, forma i termin ustalany jest z wybranym Klientem indywidualnie w zależności od zapotrzebowania.

Tematy szkoleń:

1. RODO – czyli więcej obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Cele szkolenia: zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w ochronie danych osobowych; nabycie wiedzy w zakresie procesu adaptacji nowych przepisów w swojej organizacji; przybliżenie praktycznych aspektów stosowania RODO; uświadomienie uczestników o możliwych karach nakładanych za niewdrożenie nowych zmian w zakresie RODO, poprzez:

 • krótkie omówienie ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • omówienie podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych;
 • przedstawienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych; obowiązków osoby przetwarzającej dane osobowe – aspekty praktyczne;
 • zaprezentowanie sposobu organizacji przetwarzania danych osobowych w danym przedsiębiorstwie;
 • uświadomienie, jakie sankcje są przewidziane za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Adresaci szkolenia: dział kadr, rekrutacji, HR, Management, księgowość oraz wszystkie osoby pozostałe, które przetwarzają dane osobowe.

2. Bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

Cele szkolenia: pogłębianie świadomości prawnej przedsiębiorców w zakresie odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego; wdrażanie przez przedsiębiorców procedur mających na celu wyłączenie lub ograniczenie ryzyka związanego z wytwarzaniem produktów kierowanych do konsumentów, poprzez:

 • zaprezentowanie prawnej regulacji bezpieczeństwa produktu oraz postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu;
 • omówienie definicji produktu niebezpiecznego oraz kręgu podmiotów występujących w łańcuchu dystrybucyjnym produktu, które mogą ponosić odpowiedzialność za jego niebezpieczne właściwości;
 • przedstawienie przesłanek odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, rozkładu ciężaru dowodu w sporach prowadzonych z konsumentami oraz okoliczności, które zwalniają przedsiębiorcę z odpowiedzialności;
 • formułowanie zaleceń dotyczących działań prewencyjnych przedsiębiorców, ukierunkowanych na wyłączenie lub ograniczenie ryzyka związanego z wytwarzaniem produktów kierowanych do konsumentów.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji lub dystrybucji produktów kierowanych do konsumentów.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa i jej ochrona.

Cele szkolenia: pogłębianie świadomości prawnej przedsiębiorców w zakresie ochrony informacji o istotnym znaczeniu gospodarczym jako dobra prawnego o charakterze niematerialnym; wdrażanie przez przedsiębiorców procedur mających na celu zabezpieczanie informacji poufnych, niezbędnych dla ustanowienia ich prawnej ochrony, poprzez:

 • omówienie warunków koniecznych do tego, by informacja gospodarcza podlegała prawnej ochronie;
 • przedstawienie rodzajów informacji mogących podlegać ochronie;
 • przedstawienie prawnych i organizacyjnych sposobów zabezpieczania informacji poufnych;
 • zaprezentowanie prawnych konsekwencji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz roszczeń przysługujących przedsiębiorcy przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza wszelkich podmiotów gospodarczych.   

4. Cywilnoprawna i administracyjnoprawna ochrona beneficjentów funduszy europejskich. Korekty finansowe.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie zagadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym;
 • prezentacja najczęstszych zarzutów formułowanych względem beneficjentów w wyniku postępowań kontrolnych (w tym zwłaszcza w aspekcie stawianych im naruszeń przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) oraz możliwości obrony przed tymi zarzutami;
 • omówienie dróg i form ochrony beneficjentów funduszy europejskich przed nieuzasadnionym żądaniem zwrotu wypłaconych im środków;
 • porównanie cywilnoprawnej oraz administracyjnoprawnej ochrony beneficjentów funduszy europejskich.

Adresaci szkolenia: beneficjenci funduszy europejskich, dystrybuowanych w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych, w tym zwłaszcza beneficjenci obowiązani stosować przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

5. Prawo spadkowe – zagadnienia teoretyczne i praktyczne przydatne w działalności windykacyjnej.

Cele szkolenia: wzmocnienie efektywności windykatora, poszerzenie jego wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa spadkowego materialnego oraz przepisów postępowania cywilnego, w tym także zasad dochodzenia należności od spadkobierców dłużnika, poprzez:

 • omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie, krąg spadkobierców ustawowych, rozrządzenia na wypadek śmierci, zachowek);
 • przedstawienie materialnoprawnych i procesowych zagadnień związanych ze wspólnością majątku spadkowego, działem spadku i odpowiedzialnością za długi spadkowe;
 • przedstawienie zmian w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe, które weszły w życie w dniu 18 października 2015 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy podmiotów windykacyjnych.

6. Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony. 

Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy kadry firm zajmujących się ochroną osób i mienia poprzez szczegółowe omówienie uprawnień i obowiązków pracowników ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji występujących w praktyce. Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • formy ochrony, prawo do legitymowania osób, ujęcie osób, używanie środków przymusu bezpośredniego, użycie broni palnej, obrona konieczna, zatrzymanie obywatelskie;
 • filmowanie i fotografowanie obiektów chronionych oraz pracowników ochrony.

Adresaci szkolenia: kadra nadzorcza firm z branży ochroniarskiej, pracownicy ochrony.

Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy przygotowali inny zakres tematyczny szkolenia dla Państwa Firmy – zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody