DZIAŁ PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Więcej informacji

Do jego zadań należy w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów nazwanych oraz nienazwanych,
 • reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym zwłaszcza: przedsądowe dochodzenie roszczeń oraz prowadzenie negocjacji,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, w tym zwłaszcza w postępowaniach:
– odszkodowawczych (dotyczących odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, jak również odszkodowań za bezumowne korzystanie z rzeczy ruchomych i nieruchomości);
– o zasiedzenie;
– o ochronę dóbr osobistych;
– o zniesienie współwłasności;
– o podział spadku;
– o podział majątku wspólnego małżonków;
– o zniesienie służebności i innych,
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego (w tym m.in. pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje).

 

DZIAŁ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik działu: adwokat dr Wojciech Bijas

Więcej informacji

Do jego zadań należy w szczególności:

 • audyt procedur udzielania zamówień publicznych obowiązujących u Klienta,
 • bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie stosownych opinii w tym zakresie,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w tym m.in.
– w wyborze odpowiedniego trybu postępowania;
– w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert,
– w przygotowaniu istotnych postanowień umowy,
– weryfikacją opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy,
– weryfikacją treści ogłoszenia, itp.,
 • kompleksowe doradztwo Beneficjentom środków unijnych, w tym zwłaszcza doradztwo w sprawach dotyczących korekt finansowych nakładanych na Beneficjentów umów realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych za naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych, tj.:
– przygotowywanie odpowiedzi na informacje pokontrolne, ostateczne informacje pokontrolne, uzasadnień odmowy podpisania informacji pokontrolnych;
– reprezentowanie Beneficjentów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, dotyczących zwrotu środków (w tym także przygotowywanie odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarg do sądów administracyjnych);
– reprezentowanie Beneficjentów w postępowaniach cywilnych o zwrot świadczeń nienależnych we wszystkich instancjach.

Kierownik działu: adwokat dr Wojciech Bijas

Kontakt: w.bijas@bijas.pl ; tel. 71 781 55 55 wew. 12

DZIAŁ PRAWA HANDLOWEGO

Kierownik Działu: radca prawny Dominika Bator

Dział prawa handlowego zajmuje się kompleksową obsługą Klientów w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego.

Więcej informacji

Do jego zadań należy w szczególności w szczególności:

 • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych dla przedsiębiorców oraz osób i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów;
 • tworzenie spółek, ich przekształcanie, podział i likwidacja;
 • bieżąca obsługa prawna spółek, w tym sporządzanie protokołów Zgromadzenia wspólników i reprezentowanie wspólników na Zgromadzeniach wspólników;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w Rejestrze Zastawów;
 • reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych i administracyjnych w zakresie prawa gospodarczego;
 • reprezentowanie Klientów w negocjacjach prowadzonych przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego albo administracyjnego;
 • współpraca z Kancelariami Notarialnymi przy obsłudze prawnej czynności gospodarczych wymagających udziału notariusza;
 • współpraca z doradcami podatkowymi przy wdrażaniu rozwiązań prawnych;
 • szkolenia z zakresu prawa handlowego.

Kierownik działu: radca prawny Dominika Bator

Kontakt: d.bator@bijas.pl ; tel. 71 781 55 55 wew. 35

Specjaliści:

 • adwokat Daniel Koziarski
 • adwokat dr Wojciech Bijas

DZIAŁ PRAWA PRACY

Kierownik działu: radca prawny Dominika Bator

Dział prawa pracy zajmuje się szeroko pojętym prawem pracy, zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Do jego zadań należy rozwiązywanie problemów oraz wyjaśnienie wątpliwości prawnych, uwzględniając aktualne przepisy prawa i potrzeby klientów.

Więcej informacji

Do jego działań należy w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;
 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z zatrudnieniem, w tym:
– umów o pracę, zlecenie, o dzieło
– umów o zakazie konkurencji
– umów z członkami władz spółek
– kontraktów menedżerskich;
 • tworzenie aktów zakładowych prawa pracy, w tym:
– porozumień,
– regulaminów pracy
– regulaminów wynagradzania
– regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym, w tym zwłaszcza dokonywanie kompleksowej oceny ryzyka związanego z prowadzeniem sprawy oraz prowadzeniem negocjacji ugodowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych;
 • sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy;
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia;
 • doradztwo dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa pracy;
 • zwalczanie nadmiernej absencji pracowników;
 • wdrażanie procedur prawa pracy;

Kierownik działu: radca prawny Dominika Bator

Kontakt: d.bator@bijas.pl ; tel. 71 781 55 55 wew. 35

Specjaliści:

 • adwokat Daniel Koziarski
 • adwokat dr Wojciech Bijas

DZIAŁ PRAWA KARNEGO

Kierownik działu: adwokat Daniel Koziarski

Dział prawa karnego zajmuje się w świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego i wykroczeń oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Więcej informacji

Do jego działań należy w szczególności:

 • podejmowanie obrony Klientów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, w tym przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • obrona Klientów w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną;
 • tworzenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień karnych;
 • tworzeniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniach karnym;
 • podejmowanie działań na etapie wykonawczym postępowania karnego, w tym tworzeniem:
– wniosków o odroczenie wykonania kary
– wniosków o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności
– wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
– wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • reprezentowanie interesów Pokrzywdzonych przestępstwem bądź wykroczeniem na wszystkich etapach postępowań;
 • pomoc w redagowaniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • tworzenie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • doradztwo w materii związanej z szeroko rozumianym prawem karnym i dyscyplinarnym.

Kierownik działu: adwokat Daniel Koziarski

Kontakt: d.koziarski@bijas.pl ; tel. 71 781 55 55 wew. 19

Specjaliści:

 • adwokat Karolina Bijas
 • adwokat dr Wojciech Bijas

DZIAŁ WINDYKACJI

Dział windykacji zajmuje się w kompleksową obsługą Klientów w zakresie odzyskiwania należności na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Poza ich odzyskiwaniem zakres naszych działań obejmuje również działania zapobiegawcze, pozwalające uchronić klienta przed brakiem regularności uiszczanych przez dłużnika wpłat.

Więcej informacji

Do jego działań należy w szczególności:

 • udzielanie porad i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu egzekucji należności;
 • prowadzenie spraw wierzycieli lub dłużników na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym;
 • wypracowywaniem skutecznych rozwiązań mających na celu odzyskanie należności Klienta;
 • bieżące monitorowanie spraw na etapie egzekucyjnym;
 • kontakt z organami egzekucyjnymi;
 • poszukiwanie informacji o dłużnikach na potrzeby postępowania egzekucyjnego;
 • obsługą techniczną (księgową) – monitoring dokonywanych wpłat;
 • szkolenie/ doradztwo w zakresie windykacji.

 

ADMINISTRACJA KANCELARII

Kierownik działu: Marlena Wachnik

Dział Administracji Kancelarii Adwokackiej BIJAS sp. k. zajmuje się w szczególności:

 • kontaktem z klientem ;
 • bieżącą obsługą Klientów;
 • obiegiem i archiwizacją dokumentów;
 • zarządzaniem terminarzem;
 • sporządzaniem pism, w tym sądowych;
 • koordynacją procesów administracyjnych, nadzorem rozliczeń, sporządzaniem sprawozdań i raportów;
 • prowadzeniem innych spraw administracyjno-organizacyjnych Kancelarii.

Kontakt Marlena Wachnik: kancelaria@bijas.pl ; tel. 71 781 55 55 wew. 12

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody