Początek 2021 r. przyniósł wiele zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który za sprawą projektu ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – ma objąć również spółki komandytowe. W związku z powyższym, wielu przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółki komandytowej będzie zapewne poważnie rozważało dokonanie przekształcenia tej formy prowadzenia działalności w inną, korzystniejszą podatkowo.

Ocena skutków powyższej restrukturyzacji winna obejmować nie tylko kwestie podatkowe, ale również kwestie związane z pomocą finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., z której taki przedsiębiorca dotychczas korzystał w ramach Tarczy Finansowej.

Z uwagi na duże zainteresowanie powyższym zagadnieniem, Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz Ministerstwo Finansów wydało w tym zakresie komunikaty. Stwierdzono w nich, że beneficjenci wsparcia finansowego otrzymanego w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” mogą przeprowadzić reorganizację, która skutkuje sukcesją uniwersalną (generalną) lub kontynuacją działalności, bez wcześniejszej zgody Polskiego Funduszu Rozwoju. Niemniej jednak zdaniem PFR i MF, są oni zobowiązani do poinformowania Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o takiej reorganizacji podmiotowej, gdyż jest ona okolicznością mającą wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej. Innymi słowy w przypadku przekształceń, połączeń i podziałów przedsiębiorców, które skutkują kontynuacją działalności lub sukcesją uniwersalną, umowa subwencji finansowej pozostaje w mocy. Oznacza to, że nie ma ryzyka utraty wsparcia w powyższym zakresie.

Natomiast w przypadku finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, umowy co do zasady przewidują, że pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę Funduszu na przeprowadzenie reorganizacji. Dotyczy to zarówno przekształcenia, jak i połączenia lub podziału.

Co prawda, powyższe wytyczne nie stanowią wiążącej podstawy prawnej i w każdym momencie mogą ulec zmianie, niemniej są one źródłem informacji obrazującym kierunek, w którym podąży tok decyzji wydawanych w oparciu o powyższe okoliczności.

Za utrzymaniem w mocy warunków subwencji finansowej po reorganizacji beneficjenta przemawia również treść przepisu art. 494 k.s.h. i art. 531 k.s.h. Zarówno bowiem połączenie, jak i podział spółki, skutkuje sukcesją generalną na gruncie prawa cywilnego, która charakteryzuje się wstąpieniem w całość praw i obowiązków cywilnoprawnych poprzednika.

Podziałowi zgodnie z regulacją k.s.h. podlegają wyłącznie spółki kapitałowe, zatem kwestie podziału i konsekwencji z tym związanych, nie dotyczą spółki komandytowej. Spółki tej dotyczą natomiast kwestie przekształcenia. Przepis art. 553 k.s.h.  wyraża zasadę kontynuacji, polegającą na przyjęciu, że spółka przekształcona jest tożsama ze spółką przekształcaną. W dużym uproszeniu można stwierdzić, że jest to „ta sama spółka„, ale w innej „szacie” prawnej. Kontynuacja oznacza, że nie dochodzi do sukcesji uniwersalnej, tak jak ma to miejsce w przypadku łączenia się i podziału spółek, gdyż nie ma następcy prawnego, który mógłby wstąpić w miejsce poprzednika. Zamiast następcy prawnego występuje kontynuator spółki, który prowadzi ten sam podmiot, ale w zmienionej formie prawnej. Spółka przekształcona kontynuuje działalność spółki przekształcanej i pozostaje w zakresie tych samych praw i obowiązków, jakie przysługiwały spółce przekształcanej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, jest cały czas podmiotem tych samych praw i obowiązków (vide: Z. Jara. Kodeks spółek handlowych. Komentarz 2020, wyd. 3. Warszawa 2020).

W związku z powyższym, skoro przekształcenie spółki komandytowej w inną formę prawną stanowi kontynuację działalności spółki przekształcanej i pozostaje w zakresie tych samych praw i obowiązków, jakie przysługiwały spółce przekształcanej (a tym samym w mocy pozostają wszystkie zawarte przez spółkę komandytową umowy, w tym w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej) – ryzyko powstania negatywnych konsekwencji na gruncie pomocy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. ocenić należy jako nikłe.