Od grudnia 2020 r. w życie weszło wiele nowych przepisów uchwalonych nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw), którą wprowadzono wiele udogodnień dla kierowców.

W dniu 5 grudnia 2020 r. zaczęły obowiązywać m.in. przepisy, którymi zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy na terytorium Polski. Przed tą datą nieokazanie dokumentu prawa jazdy w trakcie kontroli drogowej, stanowiło podstawę do ukarania kierowcy mandatem w kwocie 50 zł. Obecnie, dane i uprawnienia zatrzymanego będą sprawdzane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jeśli wystąpią przesłanki do zatrzymania dokumentu prawa jazdy (np. gdy w terenie zabudowanym zostanie przekroczona prędkość o więcej niż 50 km/h), to kierowca otrzyma od funkcjonariusza policji pokwitowanie, a w bazie danych centralnej ewidencji zostanie odnotowana stosowna informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny, przez usuniecie z CEPiK informacji o jego zatrzymaniu. Ponadto – w świetle nowych przepisów – składający wniosek o rejestrację pojazdu będzie mógł żądać zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic rejestracyjnych, nawet w sytuacji, gdy zmienił miejsce zamieszkania. Jedynym warunkiem jest to,by pojazd był uprzednio już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadał tablice rejestracyjne zgodne z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wyda odpowiednią decyzję i dowód rejestracyjny oraz dokona legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu będzie jednak możliwe dopiero wtedy, kiedy zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania techniczne. Termin ich wdrożenia określi komunikat ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Kolejnym udogodnieniem, z którego będzie można korzystać od czerwca 2021 roku, będzie możliwość rejestracji nowego pojazdu samochodowego za pośrednictwem salonu sprzedaży. Właściciel nowego pojazdu samochodowego będzie mógł upoważnić ten salon do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego, udostępnionego w systemie teleinformatycznym, wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ostatnią, ciekawą zmianą jest zniesienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego w sytuacji, gdy skończą się w nim miejsca na pieczątki. Obowiązkiem pozostaje jedynie wykonanie dalszego badania technicznego (tzw. przeglądu rejestracyjnego). Właściciel będzie mógł się bowiem legitymować zaświadczeniem stanowiącym odrębny dokument, a stosowna adnotacja o badaniu zostanie ujawniona w rejestrze CEPiK.

Podsumowując należy stwierdzić, że obecnie kierowcy (poruszający się na terenie RP) nie mają już obowiązku posiadania przy sobie żadnych dokumentów, a procesy rejestracji pojazdów i badań technicznych uległy wyraźnemu uproszczeniu.