Jednym z instrumentów wspierania przedsiębiorców w kryzysie wywołanym epidemią wirusa COVID-19 była tzw. pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

Udzielano jej ze środków Funduszu Pracy jednorazowo, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 15zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wynikających z nich sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374 ze zm.) pożyczka mogła zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca spełniał wymóg utrzymania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od jej udzielenia i wystąpił z wnioskiem w tej sprawie do Powiatowego Urzędu Pracy.

Uchwalona dnia 19 czerwca bieżącego roku tarcza 4.0 (tj. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) zakłada, że pożyczka podlega umorzeniu, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził firmę przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia. Oznacza to, że umorzenie pożyczki nastąpi z mocy prawa, bez konieczności uprzedniego złożenia kolejnego wniosku.

Nowa treść art. 15zzd ma zastosowanie takie do pożyczek udzielonych przed dniem 24 czerwca 2020 r., a zawarte umowy  podlegają modyfikacji z mocy prawa. Nadto, przedsiębiorcy, których wniosek nie został jeszcze rozpatrzony nie muszą także dokonywać żadnych zmian w złożonych już wcześniej dokumentach.