W bieżącym roku nastąpiła zmiana terminów dotyczących sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki za rok 2019. Jest ona związana z wprowadzeniem stanu epidemii i wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (dalej zwanego „rozporządzeniem”).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia termin sporządzenia i podpisania sprawozdania (finansowego i z działalności spółki) za rok 2019 został wydłużony o trzy miesiące, a zatem upłynął dnia 30 czerwca 2020. Uprzednio – przy założeniu, że rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym – istniał obowiązek sporządzenia i podpisania ww. dokumentów w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Nadto, na mocy rozporządzenia zwyczajne zgromadzenie wspólników może odbyć się najpóźniej w dniu 30 września 2020 r. Przedmiotem jego obrad powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W konsekwencji złożenie – wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki do sądu powinno odbyć się w terminie 15 dni od daty zwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym zatwierdzono te sprawozdania. Jeżeli zatem zgromadzenie odbędzie się ostatniego dnia (tj. 30 września 2020 r.) to termin do złożenia dokumentów minie dopiero 15 października 2020 r.