Z dniem 24 marca 2020 r. w życie weszła nowelizacja ustawy prawo upadłościowe. Nowelizacja ta wprowadziła istotne udogodnienie dla przedsiębiorców prowadzących tzw. jednoosobową działalność gospodarczą. Będą one bowiem odtąd traktowane w taki sam sposób jak konsumenci (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), co jest równoznaczne ze znacznym uproszczeniem procedury upadłościowej. Jedyną pozostałą różnicą będzie konieczność wniesienia opłaty sądowej za wniesienie wniosku oraz zaliczki na koszty postępowania upadłościowego.

Nowelizacją wprowadzono także inne – korzystne dla upadłych – zmiany. Najistotniejszą z nich jest możliwość ogłoszenia upadłości także przez tych przedsiębiorców (i konsumentów), którzy doprowadzili do swej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie. Do dnia wejścia w życie nowych przepisów sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez takiego dłużnika. Tracił on zatem możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej poprzez skorzystanie z dobrodziejstwa rozwiązań prawa upadłościowego, pozostając zazwyczaj zadłużonym przez resztę swojego życia. Obecnie dłużnicy tacy również będą mogli ogłosić upadłość. Przyczyna niewypłacalności osób ogłaszających upadłość będzie sprawdzana dopiero po ogłoszeniu upadłości, na kolejnym etapie postępowania, a dokładniej – przy ustalaniu planu spłaty. Jakkolwiek powyższa zmiana ma pomóc mniej zaradnym przedsiębiorcom, którzy doprowadzili do swojej upadłości (poprzez umożliwienie im ogłoszenia upadłości), to będą oni traktowani surowiej niż osoba, która ogłasza upadłość z przyczyn od niej niezależnych. Taki dłużnik będzie bowiem spłacał swoje zobowiązania od minimum 3 do maksimum 7 lat, podczas gdy spłaty pozostałych upadłych będą trwały maksymalnie 3 lata.

Kolejna zmiana dotyczy uprawnień syndyka, który będzie miał odtąd możliwość samodzielnego dokonania wyboru co do sposobu likwidacji masy upadłości. Nie będzie on potrzebował już zgody sędziego  komisarza na sprzedaż majątku dłużnika, w tym również nieruchomości, co ma znacznie przyspieszyć postępowanie. Syndyk otrzyma również nowy obowiązek w postaci zawiadamiania małżonka dłużnika o upadłości współmałżonka. Powyższa zmiana powiązana jest z nowym rozwiązaniem, które ma na celu ochronę małżonka dłużnika ogłaszającego upadłość konsumencką. Po zawiadomieniu, będzie mógł on bowiem wnieść powództwo do sądu upadłościowego o uznanie rozdzielności za skuteczną w stosunku do masy upadłości.

Finalnie, na podstawie nowych przepisów wprowadzono także regulację, dzięki której dłużnik, po spieniężeniu jego majątku nie zostanie bezdomny. Majątek osoby ogłaszającej upadłość wprawdzie zostanie sprzedany w drodze licytacji, lecz z pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości upadły otrzyma równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do 2 lat. Ma to umożliwić dłużnikowi zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez wynajęcie innego lokum.