Wkrótce osoby zainteresowane założeniem spółki będą miały do wyboru nowy typ podmiotu, który umożliwi im wspólne prowadzenie działalności. Dnia 1 marca 2020 r. wchodzą w życie przepisy, które dopuszczają zakładanie tzw. prostych spółek akcyjnych (P.S.A.). W znaczący sposób wzbogaci to katalog spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych, który dotychczas obejmował jedynie spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółką komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Prosta spółka akcyjna wywodzi się ze spółki akcyjnej, której zasadniczą funkcją jest gromadzenie środków kapitałowych pochodzących od akcjonariuszy w celu inicjowania i rozwijania dużych przedsięwzięć gospodarczych. Świadczy o tym m.in. wysoki kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynoszący minimum 100 000 złotych, czy wymóg posiadania rady nadzorczej. Akcjonariusze w spółce akcyjnej co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania spółki akcyjnej.

Wprowadzenie nowego rodzaju spółki akcyjnej ma stworzyć warunki do prowadzenia działalności w oparciu o podmiot, którego założenie, funkcjonowanie i likwidowanie będzie prostsze i mniej kosztowne, przy jednoczesnym zachowaniu zalet spółki akcyjnej.

W konsekwencji w prostej spółce akcyjnej:

  • minimalny kapitał akcyjny będzie wynosił jedynie 1,00 zł;
  • dopuszczalne będzie uzyskanie akcji za dowolny wkład mający wartość majątkową, w szczególności za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki;
  • wkłady będą musiały zostać wniesione do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru;
  • dopuszczalna będzie rejestracja spółki zarówno w formie tradycyjnej jak i szybszej – elektronicznej;
  • brak będzie wymogu ustanawiania rady nadzorczej;
  • akcje nie będą miały formy dokumentu, lecz będą podlegały jedynie zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy;
  • akcjonariusze będą mogli głosować na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
  • skrócony zostanie okres likwidacji spółki, a w określonych przypadkach dopuszczalne nawet będzie rozwiązanie spółki bez przeprowadzania procesu likwidacyjnego.

Nowoczesna forma prostej spółki akcyjnej niewątpliwe będzie atrakcyjna dla osób rozpoczynających działalność, które potrzebują dokapitalizowania swojego przedsięwzięcia i elastyczności w prowadzeniu spraw spółki, a jednocześnie chcą zapewnić ochronę akcjonariuszy przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.