W ramach postępowania restrukturyzacyjnego GetBack, prowadzonego przez Sąd dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dnia 6 czerwca 2019 r. podjęto postanowienie o zatwierdzeniu układu. Zgodnie z jego treścią niezabezpieczeni wierzyciele zostaną spłaceni na poziomie 25 procent w ciągu ośmiu lat, zaś wierzyciele zabezpieczeni zostaną spłaceni w całości. Nad treścią układu, w imieniu większości z wierzycieli głosował kurator obligatariuszy, a z bezpośrednim głosem występowali tylko ci posiadacze obligacji, którzy złożyli w trakcie postępowania wniosek do sędziego-komisarza o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienie było zaskarżalne w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Łącznie w papiery wartościowe GetBacku zainwestowano około 2,5 miliarda złotych. Wśród pokrzywdzonych jest ponad dziesięć tysięcy obligatariuszy. Część z nich to osoby, które nabyły obligacje GetBacku za pośrednictwem renomowanych banków czy domów maklerskich.

Posiadacze obligacji GetBack, którzy nabyli je m.in. za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego (dalej „PDM”) lub Idea Banku, mogą – pomimo zatwierdzenia układu – w dalszym ciągu dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym. Dnia 7 lutego 2019 r. UOKiK ukarał bowiem PDM karą 2 milionów złotych za stosowanie niedozwolonej klauzuli umownej, na podstawie której odmawiano uznania reklamacji (zgodnie z jej treścią obligatariusze nabywając obligacje jednocześnie oświadczali, że nie otrzymali od przedstawiciela PDM żadnych informacji, które byłyby sprzeczne z treścią dokumentów PDM – „Propozycją Nabycia Obligacji” i „Warunkami Nabycia Obligacji”). W związku z powyższym, posiadacze obligacji GetBack, którzy nabyli je za pośrednictwem Idea Banku lub PDM mają jeszcze możliwość dochodzenia zwrotu pozostałej części zainwestowanych środków. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy pracownik podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji wprowadził w błąd konsumenta, wskazując, że obligacje GetBack-u stanowiła bezpieczną inwestycję, pozbawioną ryzyka i zapewniającą osiągnięcie zysku (co niejednokrotnie mogło mieć miejsce). W takim wypadku można skierować do rzeczonych podmiotów reklamację. Po bezskutecznym wyczerpaniu drogi polubownej, poszkodowany będzie miał możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.