Dnia 6 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, która zmienia zasady doręczania pism w postępowaniu administracyjnym. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Zasada ta rozciągnięta została również na placówki pocztowe Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu  (EFTA) – strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym.

Dotychczasowa regulacja nie przewidywała, aby nadanie pisma w placówce pocztowej zagranicznego operatora pocztowego przed upływem przewidzianego ustawą terminu prowadziło do jego zachowania (jako ma to miejsce w przypadku nadania pisma na polskiej placówce pocztowej). Termin był uznawany za zachowany tylko wówczas, gdy pismo faktycznie dotarło przed jego upływem do adresata.

Po wprowadzeniu zmian, zgodnie z przepisem art. 57 § 2 k.p.a. (w nowym brzmieniu) termin  uważany będzie za zachowany, jeżeli pismo – przed upływem terminu na dokonanie czynności – zostanie:

 • wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej,
  a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
 • nadane w polskiej placówce pocztowej albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • złożone w polskim urzędzie konsularnym;
 • złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
 • złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
 • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

  Skutkiem wprowadzonych zmian jest również modyfikacja przepisu art. 40 § 4 k.p.a. Zakres zastosowania tego przepisu (nakazującego wskazanie pełnomocnika do doręczeń w kraju) będzie odnosił się od tej pory jedynie do sytuacji, w której strona ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W konsekwencji, w stosunkach między organem a stroną mającą miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA–strony  umowy o EOG, doręczenia będą odbywały się w taki sam sposób jak ma to miejsce w kraju.

  Nowe przepisy mają na celu ułatwienie obywatelom Polski udziału w obrocie prawnym, gdy przebywają na terenie innych państw Unii Europejskiej (zarówno na stałe, jak i czasowo).

  Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej opublikowania.