Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870), która weszła w życie 25 maja 2019 r., do Kodeksu karnego wprowadzono przepis art. 306a, penalizujący zachowanie polegające na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego (nazywanego potocznie „licznikiem”) lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru. Sprawca takiego czynu naraża się na odpowiedzialność karną. Za popełnienie tego przestępstwa grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Nadto, tej samej karze podlega ten, kto zleci innej osobie tzw. „przekręcenie licznika” bądź wpłynięcie na rzetelność i poprawność wykonywanego przez urządzenie pomiaru. Natomiast w wypadkach mniejszej wagi, sprawca oraz zlecający takie działanie, skazani mogą zostać na łagodniejsze kary, tj. grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

W uzasadnieniu projektu ustawy potrzebę wprowadzenia omawianych tu modyfikacji motywowano powszechnym charakterem takich czynów oraz ich społeczną szkodliwością. Zgodnie z treścią opinii Biura Analiz Sejmowych (druk sejmowy nr 2878), wyrażonej na etapie przeprowadzania procedury legislacyjnej, planowane wówczas zmiany były „(…) oceniane pozytywnie, gdyż badania wskazują na powszechność działań zmniejszających wskazania drogomierza i dużą dokuczliwość społeczną takich praktyk”.

Podzielając ten pogląd przyjąć można, że wprowadzone rozwiązanie prawne ma realne szanse przyczynienia się do zmniejszenia skali procederu nielegalnej ingerencji w prawidłowość działania liczników samochodowych, zwłaszcza, że – co należy podkreślić – przepisy karnomaterialne stanowić mają jedynie jeden z filarów walki z takim zjawiskiem. Zmiany obejmą również regulacje ustawy Prawo o ruchu drogowym, a polegać będą przykładowo na zakazie swobodnego (dowolnego) wymieniania drogomierza (z wyjątkami od tej zasady) czy też zobowiązaniu właściciela bądź posiadacza pojazdu do stawienia się w stacji kontroli, celem odczytania wskazania licznika – w terminie 14 dni od dnia dokonania jego wymiany.