Zgodnie z nowelizowanymi przepisami (obowiązującymi od dnia 1 października 2018 r.) sprawozdanie finansowe za 2018 rok należy sporządzić w formie elektronicznej. W skład dokumentów, które obejmują sprawozdanie sporządzane w formie elektronicznej, wchodzą przede wszystkim bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Pozostałe dokumenty dołączane do sprawozdania finansowego, takie jak sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z badania czy uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nadal mogą być sporządzane tradycyjnie, a więc w formie papierowej. Jednakże dokumenty sporządzone w formie tradycyjnej muszą być przed ich wprowadzeniem do systemu S24 zeskanowane i podpisane profilem zaufanym ePUAP bądź podpisem kwalifikowanym. Niestety, profilem zaufanym ePUAP mogą być podpisywane tylko dokumenty w formacie XML i w związku z tym nie zawsze będzie możliwe podpisywanie profilem zaufanym ePUAP dokumentów stworzonych w formie tradycyjnej.

Prawidłowo sporządzone i podpisane dokumenty, tak jak w poprzednim roku, będą mogły być składane przez system S24 poprzez ich dołączenie do wniosku o zmianę danych, bądź poprzez ich złożenie bezpośrednio do Repozytorium Danych Finansowych.

Pozytywną zmianą jest to, że przesądzono jednoznacznie, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. już oficjalnie sprawozdania finansowe będą mogli składać za przedsiębiorców profesjonalni pełnomocnicy. Poprzednia zmiana przepisów w tym zakresie wywołała bowiem chaos w sądach rejestrowych. Część z nich akceptowała bowiem sprawozdania składane za pośrednictwem  pełnomocników, zaś pozostała – ze względu na niejasne przepisy – uznawała taki sposób złożenia dokumentów za niedopuszczalny.