Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały. Wspólnicy mogą pokryć przysługujące im udziały wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).

Przepisy prawa przyznają wspólnikom szeroki wachlarz możliwości w przedmiocie ustalania wkładów niepieniężnych. Nie obowiązuje bowiem zasada zamkniętego katalogu praw, które mogą stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego.

Wkładem niepieniężnym do spółki z o.o. mogą być więc przykładowo: prawo własności nieruchomości, pojazdów, maszyn; użytkowanie wieczyste; przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część; udziały w innych spółkach, akcje; patent, know-how; znak towarowy oraz majątkowe prawa autorskie, o ile są zbywalne; wierzytelność wspólnika wobec spółki z o.o. albo osób trzecich; prawo najmu lokalu użytkowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, aby wniesienie konkretnego wkładu niepieniężnego było prawnie dopuszczalne (wkład niepieniężny musi być zbywalny) oraz żeby wspólnik nie wniósł wkładów niepieniężnych, które posiadają istotne wady fizyczne lub prawne, są przeszacowane albo zupełnie bezwartościowe. Prawidłowe wniesienie wkładu niepieniężnego powoduje zwiększenie aktywów w bilansie spółki z o.o., bez konieczności angażowania środków pieniężnych przez wspólnika w celu pokrycia przysługujących mu udziałów. Jest to zatem wygodny i prosty sposób zwiększenia kapitału zakładowego, nieobciążający płynności finansowej wspólnika.