W dniu 9 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych – dalej „o.r.z.”

Zgodnie z nowymi przepisami (zmianie uległ przepis art. 5 ust. 3 o.r.z.) znalazca środków pieniężnych, których kwota nie przekracza 100,00 zł nie musi ich oddawać staroście, jeżeli nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu.

Zgodnie z przepisami tej umowy, osoba która znalazła rzecz ruchomą albo pieniądze była zobowiązana je oddać właściwemu podmiotowi. Jeżeli rzeczy lub pieniądze znaleziono w innym pomieszczeniu, budynku publicznym albo transporterze publicznym, należałoby je oddać osobie zajmującej pomieszczenie, zarządcy budynku albo środka publicznego. Jeżeli znaleziono rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia (np. broń, amunicja, materiały wybuchowe, dowód osobisty lub paszport) – podmiotem właściwym do zwrotu byłaby Policja. Natomiast, jeżeli znaleziono rzeczy lub pieniądze w okolicznościach, w których trudno ustalić osobę właściwą do jej odbioru lub jej miejsce pobytu, konieczne jest ich oddanie staroście.

 Do momentu zmiany przepisów obowiązek ten istniał niezależnie od kwoty jaką znaleziono, co oznaczało, że staroście należało oddać nawet w sytuacji, gdy znaleźliśmy np. dwa złote.

Począwszy od dnia 5 maja 2018 roku, znalazca nie ma obowiązku oddania staroście znalezionej kwoty, jeżeli nie przekracza ona 100,00 złotych. W przypadku, gdy znaleziono pieniądze w obcej walucie, ich wartość oblicza się na podstawie średniego kursu NBP z dnia znalezienia pieniędzy.