W czerwcowym wydaniu „Informacji” pisaliśmy o zmianach w zakresie sprawozdań finansowych za rok 2017. Przypomnieć należy, że konieczne było ich sporządzanie w formie papierowej, następnie zeskanowanie i zgłoszenie elektroniczne ( w formie zdigitalizowanej) przez odpowiednią platformę.

Z pierwszym dniem października 2018 r. wejdą w życie kolejne zmiany przepisów wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca nie poprzestał jednak na tych zmianach i począwszy od października 2018 r. konieczne będzie nie tylko złożenie sprawozdania internetowo, ale sporządzenie sprawozdania w postaci elektronicznej,
w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym przez ministra właściwego dla spraw finansów publicznych.
Tak sporządzone sprawozdanie finansowe będzie musiało być podpisane przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu, której nr PESEL jest ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS. Podpis będzie musiał być złożony przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego E-PUAP.

Nie jest nadal wiadome, czy sprawozdania będą mogli składać za spółki profesjonalni pełnomocnicy. Problem ten pojawił się już przy poprzednich zmianach i niestety, z naszej praktyki wynika, że pozostały w tym zakresie wątpliwości. Większość sprawozdań złożonych przez pełnomocników została przyjęta, lecz pojawiły się także decyzje przeciwne, nawet w obrębie tego samego sądu rejestrowego. Trudno zatem ocenić, czy sprawozdania finansowe za rok 2018 będą mogły być złożone przez pełnomocników.

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli złożyć sprawozdań za 2017 rok do dnia 1 października 2018 r. będę musieli je sporządzić według nowych zasad, z tą różnicą, że załączniki do sprawozdania mogą być złożone w formie zdigitalizowanej ( tj. skan dokumentów papierowych).

Począwszy od  dnia 1 października 2018 r. składane sprawozdania finansowe będą automatycznie przesyłane do urzędu skarbowego, co będzie skutkowało brakiem konieczności składania osobnych sprawozdań do właściwego urzędu skarbowego (jak miało to miejsce dotychczas).